Horní obrázek
Kamenné válce (KV)
Tyto prvky nachází využití jako účinné stabilizační systémy především na exponovaných stanovištích, v namáhaných částech koryt a na příkrých březích a svazích. Tedy všude tam, kde hrozí nebezpečí sesuvu či odplavení půdy. Zároveň však zůstávají článkem, který umožňuje do ochrany břehové zóny a pro jištění svahů zapojit i tolik důležitou zpevňovací funkci vegetace. Při úpravě vodotečí splní kamanné válce požadavky náročného technického zabezpečení a současně si zachovávají důležitou schopnost spolupráce v přirozených čistících procesech toku. Splní tedy požadavky i náročného technického zabezpečení spolu s ekologickou funkcí.
Spodní část břehu je tedy chráněna válci kamennými a k nim jsou upevněny a zafixovány válce „živé“.
KV nachází široké uplatnění při opevňování míst s hustou lodní dopravou ( kanály, plavební dráhy ), či všude tam, kde musí být splněna technická bezpečnost a kde není pro zhoršení podmínek ( např. nedostatek světla či špatné chemické vlastnosti vody ) možno počítat se zapojením vegetační ochrany břehů.
Pospojováním jednotlivých válcových komponentů vzniká velmi odolný, pevný a zároveň flexibilní celek s velkou užitnou hodnotou a dlouhodobou životností. Nezanedbatelný je také krátký čas potřebný k výstavbě pro jednoduchost přípravy i samotné aplikace. Pokud to podmínky dovolují, lze pro rychlé oživení břehové zóny celý systém kombinovat s vegetačními kokosovými válci (VKV).
Kamenné válce (KV) Kamenné válce (KV)
Kamené válce se skládá ze speciální síťované nohavice utkané z PP vláken o síle materiálu 5 mm a světlosti ok 45 mm. Použitá síťovina je mrazuvzdorná, UV stabilní, odolná v tahu i proti oděru a chemikáliím.
Průměr válců je 30 a 40 cm při standardních délkách 1 a 2 m. Jejich náplň tvoří nejčastěji kamenivo o rozměrech 50 až 150 mm, přičemž celková váha potom činí u válců o průměru 30 cm ( 40 cm ) přibližně 100 kg ( 150 kg ) na běžný metr.
Pro instalaci je většinou dostačující středně těžký pracovní stroj. Jednotlivé válce se k sobě přivazují PP lankem a v případě potřeby se kotví dřevěnými kůly nebo železnými tyčemi. Pod válce se doporučuje použít filtrační vložky k zabránění spodního a zadního vymývání půdních částic z podloží. Časem se naopak v prostorách mezi kameny usadí sedimenty a dochází tak k celkovému zpevnění stavebního prvku.

Užití:
 • v rychle tekoucích vodách
 • zajištění příkrých a narušených svahů
 • ochrana dna a břehů vodotečí
 • zabezpečení proti vodní abrazi
 • redukce ničivých účinků vlnobití
 • stavba rybích přechodů
 • opevnění staveb v tocích a na jejich okrajích
 • budování ostrovů
 • svod a odtok vody z retenčních a filtračních nádrží

Kamenné komorové matrace (KKM) | (Nahoru)
Tvoří pevný ochranný, zároveň však jednoduchý a flexibilní systém pro mnohá náročná řešení. Oproti klasickým metodám kamenných zásypů vystačí tento systém s polovičním množstvím kameniva při dosažení kompaktního odolného celku.
Výhodou oproti drátokamenným instalacím, které jsou někdy těžko řešitelné kvůli nepoddajnosti drátěné konstrukce, je především jejich schopnost tvarově se přizpůsobit terénním podmínkám. Kamenné komorové matrace nekorodují a jsou chemicky stálé tzn. nezanechávají po sobě v okolí žádné škodlivé částice.
Kamenné komorové matrace Kamenné komorové matrace
Klasické typy matrací o rozměrech 2 x 2 až 6 m a tloušťce 0,20 a 0,30 m jsou zpevněny příčkami a rozděleny na několik jednotlivých komor. Mrazuvzdorná a UV stabilní PP síťovina o průměru 5 mm a šíři oka 45 mm zaručuje vysokou pevnost a dlouhodobou životnost materiálu. Jako plniva je nejčastěji používáno vhodného kameniva o velikosti 50-150 mm.
Při nebezpečí vyplavování podloží je nutno pod opevněním použít filtr. Tento filtr je většinou tvořen geotextilií z umělých vláken, která se rozvine na půdní povrch. Může být také nainstalována přímo v kamenné komorové matraci.
Další možností řešení je zabudovat do matrace samostatný vegetační filtr, který je osázen vybranými druhy rostlin s velkou hydraulickou a mechanickou odolností.
Požadovaného ozelenění lze též dosáhnout dodatečným doplněním substrátu do kamenných komorových matrací a výsadbou jednotlivých rostlin či osetím vhodným osivem. Tím zároveň docílíme technicky důležitého opevnění svahů současně s vytvořením ekologicky příznivého efektu.
Při naplnění matrace běžným kamenivem a její tloušťce 0,20 m činí váha cca 300 – 400kg / m2. K vlastní instalaci je proto zapotřebí těžká technika s dostatečným výkonem při maximálním výsuvu ramene.
Pro vysoce ohrožená místa lze použít kamenné komorové matrace o větší tloušťce spolu s kombinací kamenných válců.

Užití:
 • stabilizace příkrých svahů
 • ochrana břehů plavebních kanálů a toků se silnou lodní dopravou
 • oprava poškozených břehů, jezů a hrází
 • zajištění břehů proti vodní abrazi
 • zaplnění vymletých děr a nátrží břehů
 • budování drenážních a filtračních jímek

Login | © 2004, Jiří Hron