Horní obrázek
Vegetační kokosové rohože (VKR)
Zapěstováním mokřadních rostlin do kokosových rohoží vzniká živý koberec pro užití ve specifických podmínkách lokalit, které jsou ovlivňovány ve větší míře vodou. Zejména se uplatní při úpravách poškozených břehových partií toků či na upravovaných a nově budovaných nádržích.
Uvnitř matrace naplněné kokosovými vlákny je ideální prostředí pro tvorbu kořenů. Během jedné vegetační sezóny dojde k dokonalému prokořenění rostlin v rohoži. Takto vytvořený kořenový systém je schopen během krátké doby převzít hlavní stabilizační úlohu v novém místě. Zároveň rohož poskytuje ochranu celému mikrobiologickému prvku, zejména v počáteční fázi po jeho aplikaci, kdy ještě kořeny nestíhají prorůst půdním povrchem.
Během 3-5 let se kokosová vlákna rozpadnou a poslouží jako hnojivo pro vegetaci. V té době je již dané místo plně pod ochranou kořenové zóny vzrostlých rostlin a zároveň hraje významnou úlohu jako pohledově příjemný architektonický celek.
Kokosové sítě Kokosové sítě
Standardní rozměry rohoží jsou 5 x 1 m a 5 x 0,75 m.
Stabilně používáme při výsadbě cca 20 ks rostlin na 1 m2. Toto množství je brzy schopno plně propojit kořenový systém do jednoho kompaktního celku. Rostlinné složení lze nakombinovat přímo dle požadavků zákazníka nebo můžeme nabídnout některá z osvědčených schémat.
Jednoduchá aplikace spočívá v rozbalení na připraveném půdním povrchu a ukotvení rohože do terénu pomocí dřevěných kolíků či železných skob.

Použití:
 • ochrana mělké vodní zóny
 • zajištění břehů vodních toků a nádrží
 • zvýšení biodiverzity v dané lokalitě
 • atraktivní přírodní zpevnění v urbanizované krajině
 • zajištění okrajů retenčních, odkalovacích a průmyslových nádrží
 • při rekultivační a revitalizační činnosti

Vegetační kokosové rohože jsou často kombinovány s vegetačními kokosovými válci, se kterými se vzájemně doplňují a rozšiřují tak zónu aktivní ochrany břehu. Jedním z jejich hlavních úkolů je např. vytvoření nárazníkového pásma před erozními účinky vln, které vedou k tvorbě abrazních srubů. Vzrostlá vegetace v kokosových válcích a rohožích svými listy zmírní negativní vlnovou energii natolik, že ta již neovlivní vlastní břeh. Tato pobřežní zóna zároveň poslouží jako sedimentační plocha k usazování organických a minerálních částic z vody. Tím nadále vzniká vhodné prostředí pro další rozšíření rostlin a stabilizaci okolí.


Vegetační kokosové válce (VKV) | (Nahoru)
Tyto jednoduché mobilní živé jednotky lze použít všude tam, kde je třeba dosáhnout rychlého řešení protierozního opatření podpořeného současným ozeleněním stavebního díla. Nachází proto široké uplatnění v realizační a revitalizační činnosti spojené zejména s ochranou břehů vodních toků a nádrží.
Válce jsou tvořeny síťovým obalem, do kterého jsou pod tlakem napěchována hrubá kokosová vlákna. Tím vzniká pevný, ale dobře tvarovatelný, manipulačně nenáročný komponent, který poskytuje ideální podmínky pro růst vegetace.
Vysázené rostliny během jednoho vegetačního období pevně zakoření do válce. Ihned po aplikaci na určené místo pronikají volné kořeny do okolní půdy, kterou tím stabilizují a chrání před negativními vlivy okolí. Navíc začínají okamžitě plnit i funkci čistící, neboť z okolní vody a půdy odebírají živiny potřebné pro svůj růst. Kokosová vlákna se postupně ve válci rozpadají na organickou hmotu a jsou ihned nahrazována kořeny.
V konečném důsledku se tak vytvoří přírodní ochranný kořenový val břehové zóny.
Kokosové sítě Kokosové sítě
Skladba rostlinných druhů do vegetačních kokosových válců je vybírána s ohledem na jejich vzájemné nároky a spolu se snahou respektovat charakteristická stanoviště rostlin. Stabilně je při výsadbě používáno 8 – 10 rostlin na 1 běžný metr, což vede k velmi dobrému prokořenění všech částí válce a zároveň k silné nadzemní části rostlin.
Při aplikaci se většinou nechává vrchních cca 5 cm válce nad vodní hladinou a kotví se nejčastěji pomocí dřevěných kůlů nebo kamenným či zemním zásypem. Prorostlé vegetační válce dosahují hmotnosti cca 10 kg/bm při průměru 20 cm a cca 20 kg/bm při průměru 30 cm. Instalaci lze tudíž provést buď ručně nebo za pomoci lehčího typu mechanizace.

Využití:
 • ochrana břehových porostů narušených vodní abrazí
 • zajištění strmých břehů
 • omezení ničivých účinků vln
 • okamžité ozelenění nových či rekonstruovaných vodních objektů
 • přirozené zakrytí nevzhledných ploch např. opěrných zdí
 • snížení splachů z okolní půdy
 • zvýšení biodiverzity v lokalitě

Celý systém je založen na součinnosti vegetace s okolím. Záleží tedy i na vnějších podmínkách neboli na možnosti existence rostlinného života v dané lokalitě. V místech s chemicky nevhodným složením vody, v hlubokém zástinu, při nadměrné rychlosti průtoku či při extrémním vlnobití doporučujeme použít systému kamenných válců a matrací.


Plovoucí vegetační systémy | (Nahoru)
Nachází uplatnění především ve vodních plochách s řídkou či žádnou pobřežní vegetací. Tento jev bývá často způsoben velmi příkrými svahy nebo nestálou vodní hladinou. Plovoucí ostrov pak doplní chybějící „živý“ prvek do vodního prostředí zejména v městských aglomeracích a velkých nádržích.
Další důležité uplatnění nachází vegetační ostrovy jako biologické komponenty čistící vodu. Bohatý kořenový systém rostlin odebírá ze znečištěné vody přebytek živin, které rostliny spotřebují pro svůj růst. Dochází tak k přirozenému čistícímu efektu.
Plovoucí vegetační systémy Plovoucí vegetační systémy
Biologické ostrovy navíc slouží k vývoji rozmanitých živočišných druhů vázaných na vodní prostředí. V kořenech rostlin nachází úkryt rybí plůdek a celé ostrovy pak poskytují záštitu rybám před létajícími predátory, například kormorány.
Plovoucí prvky také velice účinně tlumí negativní účinky vln a chrání tak břehovou zónu za nimi. Významně mohou pomoci i v průmyslových nádržích jako lapače olejových částic a biologické dekontaminační jednotky. Navíc těmto místům pomáhají k větší atraktivnosti překonáním jejich příliš technického vzhledu. Pozitivní stránka estetického a odpočinkového dojmu je ale nejvíce využita v rekreačních nádržích.


Filtrační rohože | (Nahoru)
Vznikají výsadbou specifických druhů mokřadních rostlin do kokosových matrací.
Jejich předností je takřka okamžitá schopnost nastartovat čistící procesy v požadované lokalitě. Díky plně rozvinutému kořenovému systému začnou jednotlivé kořeny rychle pronikat do svého okolí, kde za spolupráce mikroorganismů odčerpávají velké množství živin. Tím dochází k přirozenému způsobu čištění vody při minimálních nárocích na údržbu.
Nejvíce používaný je k tomuto účelu Rákos obecný (Phragmites australis), který vykazuje jeden z nejlepších výsledků ve spotřebě živin spolu s bohatým a hluboko kořenícím systémem.
Filtrační rohože nachází použití především v kořenových čistírnách odpadních vod, filtračních polích a dočišťovacích nádržích komunální a průmyslové sféry.
Filtrační rohože Filtrační rohože


Login | © 2004, Jiří Hron